Werkwijze

ALGEMENE VOORWAARDEN

EURO STORE DESIGN B.V.

 

1. ALGEMEEN
Deze algemene verkoop-,  leverings-, en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Euro Store Design– hierna te noemen ESD- gedaan en op alle overeenkomsten met ESD, alle verkopen en daaruit voortkomende leveringen en/of verrichtingen van diensten gedaan door ESD.

 

2. AANBIEDINGEN EN  OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen door ESD gedaan zijn vrijblijvend, ook indien zij een geldigheidstermijn bevatten. Mondeling of schriftelijk geplaatste opdrachten worden schriftelijk (per brief, E-mail of fax) door ESD bevestigd en ESD is slechts na deze schriftelijke bevestiging gebonden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bevestiging bezwaar aan te tekenen. Na deze periode zal de bevestiging verondersteld worden een getrouwe en volledige uitwerking van de overeenkomst te zijn.
2.2 Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van ESD gedaan, zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk door ESD zijn bevestigd.
2.3 Gegevens in drukwerken die door ESD zijn verstrekt, kunnen zonder voorafgaand bericht door ESD worden gewijzigd.

 

3. PRIJZEN
3.1 Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen exclusief BTW.
3.2 De door ESD genoemde offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van de offertedatum geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, loonkosten, inkoopprijzen, invoerrechten, belastingen en andere heffingen en subsidies e.d. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de offerte, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft ESD het recht die verhogingen naar redelijkheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

4. LEVERING

4.1 Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst is totstandgekomen in overeenstemming met artikel 2 en door koper aan ESD alle bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, ter beschikking gesteld zijn.
4.2 ESD behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het (beweerlijke) al of niet nakoming door ESD geen effect zal hebben op de totale overeenkomst.
4.3 De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig ter beschikking staan, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
4.4 Opgegeven leveringstermijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijn,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de leveringstermijn dient de opdrachtgever ESD schriftelijk aan te manen, waarbij aan ESD alsnog een redelijke verlenging van tenminste 14 dagen van de leveringstermijn wordt toegestaan. Indien deze termijn wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat ESD in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

5. BETALING

5.1 ​Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in euro’s, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van ESD.

5.2 Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de koper geacht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht van 1% per maand of gedeelte van een maand en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende kosten. Bovendien is ESD onverminderd de haar verder toekomende rechten, uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
5.3 De volledige koopsom zal in ieder geval onmiddellijk opeisbaar zijn in geval van niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn of een vastgestelde datum, of wanneer de opdrachtgever failliet gaat, hem surséance van betaling verleend wordt of wanneer hij onder curatele gesteld is, wanneer er beslag gelegd is op zijn bezittingen, of in het geval van zijn overlijden voor zover dit een natuurlijk persoon is of in geval van liquidatie of opheffing van het bedrijf van opdrachtgever.
5.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan ESD alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buiten gerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 225  te vermeerderen met BTW.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1  ​Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van ESD totdat al het aan haar ter zake van de levering van deze producten verschuldigde, de inningskosten en rente bij die levering inbegrepen, volledig is betaald.

6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is opdrachtgever bevoegd om de producten door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever zal te allen tijde er aan meewerken dat ESD haar eigendomsrecht kan effecturen.
6.3 Ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door ESD aan de koper ter hand gesteld in verband met de overeenkomst, blijven de uitsluitende eigendom van ESD, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder toestemming niet door de koper gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.  

 

7. INDUSTRIELE EIGENDOM
7.1 ESD behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar geleverde producten.
7.2 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een ander merknaam te voorzien.

 

8. RECLAMES
8.1 Reclames t.a.v. gedeclareerde bedragen behoren binnen 8 dagen na levering door opdrachtgever per aangetekend schrijven bij ESD te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het product onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
8.2 Reclames t.a.v. aantallen of hoedanigheden van producten dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten per aangetekend schrijven bij ESD te zijn ingediend op straffe van verval van iedere aanspraak.
8.3 Reclames op andere wijze, of aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers enz. gedaan, zijn van geen waarde en kunnen geen effect sorteren.
8.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op, ook niet ten aanzien van door ESD goedgekeurde retourzendingen.
8.5 Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer derden, zonder voorkennis van ESD, iets aan het product hebben veranderd.
8.6 In geval van reclame dient opdrachtgever inspectie van de producten door een onafhankelijk expert, door beide partijen gezamenlijk te benoemen, toe te staan. Bij gegronde reclamering komen de kosten van inspectie voor rekening van ESD. Bij ongegronde reclamering worden de kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 ESD is slechts aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade als gevolg van een aan ESD toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
9.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
In  geen  geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 11.300.

9.3 ESD zal evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
– onduidelijkheden in offertes en opdrachtbevestigingen;
– verlies, beschadiging en/of diefstal van gegevens en/of data;
– iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen waaronder het niet tijdig ter beschikking stellen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste gegevens.
9.4 ​Indien de in lid 3 genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden op ESD zal de opdrachtgever ESD hiertegen vrijwaren.

9.5 ESD is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade
9.6 ESD zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen.

 

10. OVERMACHT
10.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ESD opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ESD niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.2 Indien ESD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.
10.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan ESD zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van personeel, vervoersstoringen alsmede tekortkomingen bij haar toeleveranciers, een en ander zowel voorkomende bij het bedrijf van ESD als bij haar toeleveranciers.
10.4 ESD heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

11. ANNULERING
11.1 Annulering van een order door onze cliënten wordt behoudens het in 11.2 gestelde alleen geaccepteerd indien de cliënt de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden  en ingekochte goederen/materialen voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard, en de cliënt voorts bij wijze van vooraf bepaalde (overig) schadevergoeding vergoedt 25%  van de contractsom, exclusief omzetbelasting
11.2 Orders voor het niet standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden geannuleerd.

 

12. MONTAGE EN VERHUUR
12.1 Montage en verhuur geschiedt onder deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het in de voorwaarden bepaalde geldt voor zoveel mogelijk bij analogie.

 

13. STRIJDIGHEID MET WETTELIJKE BEPALINGEN

13.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle overeenkomsten tussen verkoper en ESD, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of die daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement Leeuwarden.